Stichting Chittagong

Geschiedenis

De echtgenoot van de huidige voorzitter heeft gedurende twee jaar in Chittagong, Bangladesh gewerkt voor de Verenigde Naties op een project om het slopen van schepen veiliger en meer milieu verantwoord uit te voeren. Daardoor is de voorzitter er regelmatig op bezoek geweest en is via een terloopse contact tijdens één van de vliegreizen met de YWCA in aanraking gekomen. Getroffen door het leed van de kinderen daar, zijn plannen ontstaan om daar iets voor te doen. Uitgenodigd door deze organisatie, die o.a. zorgt dat de aller armste kinderen naar school kunnen, is het idee ontstaan om YWCA in haar werkzaamheden te gaan ondersteunen. Dat heeft geresulteerd in het oprichten vande Stichting Chittagong.YWCA van Bangladesh

YWCA (Young Women’s Christian Association) van Bangladesh, een onderdeel van de wereldwijde YWCA-organisatie, heeft als hoofddoel het ontwikkelen en versterken van de positie van de vrouwen, meisjes en kinderen van Bangladesh, ongeacht afkomst, overtuiging of religie. Er zijn 13 centra van YWCA in Bangladesh die allen hetzelfde als doel nastreven, en waarvan het hoofdkantoor van de organisatie in Dhaka, de hoofdstad, gevestigd is.

 


YWCA in Chittagong, die de Stichting Chittagong is gaan ondersteunen, is in 1983 haar werkzaamheden in Chittagong en omgeving begonnen. Zij zorgen voor:

• Gratis onderwijs op scholen ( zg. “free” school )
• Les geven aan ouders, zodat die hun kinderen kunnen begeleiden
• Gemeenschappelijk hygiëne- en gezondheid programma’s aanbieden in arme wijken
• Opknappen van woonbuurten, bestrating, huizen en gebieden
• Microfinancierings programma’s mogelijk maken met het accent op inkomens ontwikkelende    aktiviteiten om economische onafhankelijkheid te realiseren

STICHTING CHITTAGONG OPGERICHT

In februari 2007 is de Stichting Chittagong notarieël opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Per 1 januari 2008 is er een ANBI verklaring door de belastingdienst voor de Stichting afgegeven, zodat giften bestemd voor de Stichting belasting aftrekbaar zijn.

SAMENSTELLING VAN DE STICHTING:

Voorzitter: Corine Feringa,
Secretaresse: Coby van Zelst
Penningmeester: Garmt Feringa
Leden zijn: Ingrid Boer en Joke Eksteen.

De jaarrekening van de Stichting wordt verzorgd door: Annemarie Kaemingk (R.A.)

Stichting Chittagong draait geheel op basis van vrijwillige inzet. Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de Stichting en investeren daarvoor hun vrije tijd. Alle donaties en fondswerving komen geheel ten goede aan de doelgroep van de stichting.

ORGANISATIE STRUCTUUR

Er wordt minstens vier keer per jaar een vergadering gehouden. Agenda en notulen worden naar alle leden verzonden en, indien nodig, al vooruit ideën voor acties daarbij gemeld zodat er goed voorbereid aan de vergadering kan worden deelgenomen. Zo nodig wordt er als daar behoefte aan is een brainstorm sessie gehouden waar alle aspecten van wat gebeurt met de Stichting vrijuit met elkaar kan worden besproken. De penningmeester zorgt voor het financiële verkeer. Elk half jaar gaan de afrekeningen naar de accountant en elk jaar krijgen we een financieël jaaroverzicht. Contact met de organisatie in Chittagong loopt meestal via YWCA hoofdkantoor in Dhaka waar alle taken worden gecoordineerd. Voertaal in deze contacten is Engels. Voor de sponsering is het de bedoeling dat iedereen daarin actief is, al hoewel de voorzitter hierin tot nu toe het meest het voortouw nam. Te denken valt aan het vertonen van de diverse acties tot nu toe ondernomen via PowerPointPresentaties op scholen enz.